Transport Towarowy Handel Opa?em MIROS?AW STASIAK dzia?a na rynku sprzeda?y w?gla od 1992 roku. Podstaw? dzia?alno?ci jest sprzeda? w?gla energetycznego asortymentw grubych i ?rednich oferowanych przez kopalnie Kompani W?glowej S.A., Katowickiego Holdingu W?glowego S.A. oraz Po?udniowego Koncernu W?glowego.

Naszymi klientami s? zak?ady przemys?owe, ciep?ownie osiedlowe i przemys?owe, szko?y, sk?ady w?glowe oraz indywidualni odbiorcy. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu prowadzimy rwnie? obs?ug? odbiorcw w ramach zamwie? publicznych.

Zdolno?ci transportowe naszej firmy pozwalaj? na dostaw? zakupionego produktu do ka?dego wskazanego miejsca kraju. Nowoczesny tabor i dynamiczni kierowcy s? w sta?ej ??czno?ci telefonicznej z firm? i klientami.

?wiadczymy rwnie? us?ugi roz?adunkowe materia?w sypkich(w?giel, kruszywo, ?wir, piasek itp.) na bocznicy kolejowej posiadaj?c wysokiej klasy specjalistyczny sprz?t do roz?adunku wagonw marki Liebherr.

OPA?-STASIAK to symbol jako?ci i zadowolenia klienta!

Serdecznie zapraszamydo zapoznania si? z nasz? ofert?!

 
www.stasiak-opal.pl, sprzedaż węgla, stasiak-opal.pl, opał, wegiel, hurtowa sprzedaż węgla, hurt wegiel, hurt węgiel, stasiak, opał, trans opał, koks, ekogroszek, biopaliwo